Зателефонуйте нам:
+38 098 498 44 14
Провідний оператор нерухомості Львова

Оренда, продаж нерухомості:

Call-центр

+38 096 350 40 96

+38 098 498 44 14

Договір оренди комерційного приміщення + акт передачі нерухомості

Договір оренди приміщення (офісу, частини комерційного приміщення) - зразок / шаблон:

Договір оренди (найму) приміщення - відкрити бланк у новому вікні

Шаблон договору:

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ ПРИМІЩЕННЯ

№ ________
м. Львів                                                                                                                 ____ _____________2016р.
_____ПІП______, в особі ___________ що діє на підставі ___________ (надалі іменується "Орендодавець", з однієї сторони, та ______ПІП_____ , в особі ___________ що діє на підставі ___________ (надалі іменується "Орендар"), з іншої сторони, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона" уклали цей Договір оренди (надалі іменується "Договір") про таке:
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендареві у строкове платне приміщення‚ а Орендар зобов'язується прийняти у строкове платне користування приміщення, що визначене у цьому Договорі (надалі іменується "Приміщення"), та зобов'язується сплачувати Орендодавцеві орендну плату.
1.2. Адреса Приміщення‚ що орендується: Україна, м. Львів, вул. ___________, буд ___________, кв. ___________, кімната ___________.
1.3. Загальна площа Приміщення‚ що орендується: ___________ кв. м.
1.4. Поверх Приміщення, що орендується:___________.
1.5. Стан Приміщення‚ що орендується‚ на момент передання в оренду: придатне для використання у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1цього Договору.
1.6. Недоліки Приміщення‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду:___________.
1.7. В оренду також здається наступне майно‚ яке знаходиться у Приміщенні‚що орендується: ___________.
1.8. Сторони домовились про такий порядок відновлення Приміщення, що орендується та майна в цьому: капітальний ремонт Приміщення та майна в ній здійснює ___________, поточний ремонт Приміщення та майна в ній здійснює ___________ .
 
2. МЕТА ОРЕНДИ.
2.1. Приміщення‚ що орендується‚ надається Орендарю для __________.
 
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ ПРИМІЩЕННЯ ТА МАЙНА В НЬОМУ В ОРЕНДУ.
3.1. Приміщення та майно‚ що орендуються‚ повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом ___________ днів.
3.2. У момент підписання Акту прийому-передачі Орендодавець передає Орендарю ключі від приміщення‚ що орендується.
 
4. СТРОК ОРЕНДИ.
4.1. Строк оренди Приміщення‚ що орендується‚ складає ___________ місяців з моменту прийняття Приміщення‚ що орендується‚ за Актом прийому-передачі.
 
5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТАРОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ.
5.1. Розмір місячної орендної плати складає:___________грн. (_________прописом __________ гривень).
5.2. Орендна плата сплачується Орендарем не пізніше ___________ числа кожного наступного місяця на розрахунковий рахунок Орендодавця.
5.3. Розмір орендної плати може переглядатися за письмовою вимогою Орендодавця.
5.4. Зобов'язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі ___________грн. (_________прописом __________ гривень).
5.5. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який строк у розмірі‚ що визначається на
момент оплати.
5.6. Вартість комунальних послуг не входить до орендної плати.
5.7. Усі витрати за користування комунальними послугами, телефонами, послугами інтернет оплачуються Орендарем самостійно.
5.8. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Приміщення та Майна за Актом прийому-передачі включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції (якщо такі передбачені цим Договором).
 
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ.
6.1. Орендодавець зобов'язаний:
- забезпечувати безперешкодне використання Орендарем Приміщення та майна, що орендується на умовах цього Договору;
- не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.
6.2. Орендодавець має право:
- контролювати наявність, стан використання Приміщення та майна Приміщення, переданого в оренду за цим Договором;
- виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання;
- здійснювати контроль за станом Приміщення та Майна шляхом візуального обстеження, але з обов”язковим попередженням Орендаря якнайменше день до такого обстеження.
 
7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ.
7.1. Орендар зобов'язаний:
- використовувати Приміщення‚ що орендується‚ виключно у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 цього Договору;
- своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;
- забезпечувати збереження орендованого Приміщення та майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Приміщення та орендоване майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно та Приміщення в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки;
- дотримуватися протипожежних правил‚ а також правил користування тепловою та електричною енергією‚ не допускати перевантаження електромереж;
- здійснювати за власний рахунок поточний ремонт Приміщення та орендованого майна;
- не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудову та перепланування Приміщення.
- надати Орендодавцю доступ на об'єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором;
- у разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві, орендоване Приміщення та Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна;
- своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого Приміщення.
7.2. Орендар має право:
- використовувати орендоване Приміщення та майно в ній відповідно до його призначення та умов цього
Договору;
- користуватися системами комунікацій‚ які знаходяться в Приміщенні‚ що орендується;
- здавати майно в суборенду лише за письмовою згодою Орендодавця;
- установлювати сигналізацію та інші системи охорони.
- замінювати, встановлювати замки до дверей Приміщення.
- оформляти та обладнати Приміщення, що орендується на власний розсуд.
 
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ.
8.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні
законодавством.
8.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
8.1.2. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
8.2. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість Орендаря становить загалом не менше ніж___________грн. (_________прописом __________ гривень), Орендар також сплачує штраф Орендодавцю у розмірі ___________грн. (_________прописом __________ гривень).
 
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
9.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
 
10. ДІЯ ДОГОВОРУ.
10.1. Цей Договір підписується між двома Сторонами.
10.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання.
10.3. Строк цього Договору починає свій перебіг з ___________ 2016 року та закінчується ___________ 2016 року.
10.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
10.5. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін Договору у разі невиконання іншою стороною обов'язків передбачених цим Договором.
10.6. Орендодавець чи Орендар має право розірвати цей Договір попередивши іншу Сторону за один місяць наперед.
 
11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
11.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
11.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) у тій самій формі, що й цей Договір.
11.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.
 
12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН.
ОРЕНДОДАВЕЦЬ:   ОРЕНДАР:
Прізвище, імя, по-батькові, Прізвище, імя, по-батькові,
паспортні дані / дані підприємства паспортні дані / дані підприємства
ідентифікаційний код / розрахунковий рахунок ідентифікаційний код / розрахунковий рахунок
підписи сторін / печатка підписи сторін / печатка

додаток до договору 

Акт прийому-передачі приміщення в оренду - зразок / шаблон:

Акт прийому-передачі - відкрити бланк у новому вікні

  • акт прийому-передачі - додається до договору оренди приміщення

 

 

 

 

 


акт, що підписується при укладенні договору оренди:

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО МАЙНА В ОРЕНДУ

Відповідно до договору оренди нерухомості №______ від   “_________” _____________________ 2016 року
 
______________________________________________________________ (ПІП, паспортні дані фізичної особи, дані юридичної особи) /Орендодавець/ передає, а ______________________________________________________________ (ПІП, паспортні дані фізичної особи, дані юридичної особи)  /Орендар/ приймає у   тимчасове   платне користування   приміщення та майно в приміщенні,  що   знаходиться   за   адресою:   м. Львів, вул.________________________________________________________________________________________. Передане приміщення відповідає вимогам, які ставилися Орендарем.      
Показники лічильників, зняті на момент прийому-передачі нерухомого майна: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
“________” __________________________ 2016 року  
 
Орендодавець:________________________                                             Орендар:_____________________________    
підписи / дані / печатка


 


акт, що підписується при розірванні договору оренди:

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО МАЙНА В ОРЕНДУ

Відповідно до договору оренди нерухомості №______ від   “_________” _____________________ 2016 року
______________________________________________________________ (ПІП, паспортні даніфізичної особи, дані юридичної особи) /Орендар/ передає, а ______________________________________________________________ (ПІП, паспортні даніфізичної особи, дані юридичної особи)  /Орендодавець/ приймає раніше здане в оренду приміщення та майно в приміщенні,  що   знаходиться   за   адресою:   м. Львів, вул. ________________________________________________________. Передане приміщення відповідає вимогам, які ставилися Орендодавцем.      
Показники лічильників, зняті на момент прийому-передачі нерухомого майна: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
“________” __________________________ 2016 року   
Орендодавець:________________________                                       Орендар:_____________________________    
підписи / дані / печатка
 
 

додаток до договору 

Опис майна при здачі приміщення, офісу в оренду - зразок / шаблон:

Додаток
до Договору оренди нерухомості

№______ від   “_________” _____________________ 2016 року

Вказане нижче майно знаходиться в приміщенні за адресою: м. ____________________, будинок №_________ кв.__________ кімната ___________і передається Орендареві в тимчасове користування разом з приміщенням згідно Договору. 
ОПИС МАЙНА: 

   
   
   
   
   
Дата: _______________________ 2016 року
Орендодавець:________________________                                       Орендар:_____________________________    
підписи / дані / печатка

Юристи не рекомендують укладати договір оренди нерухомості самостійно. Так Ви наражаєтеся на небезпеку неправильно укласти угоду або опустити важливі моменти та не узгодити їх з орендарем. Щоб уникнути цього рекомендуємо скористатися послугами спеціаліста з агентства нерухомості або послугами юристів.

Новини та статті

Переглянути все